GDPR

 

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU PITBULL – SHOP.CZ

I. JAKÉHO TYPU JE TENTO DOKUMENT?

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky). Účelem těchto ustanovení je jasně představit podmínky fungování internetového obchodu a aplikace, jakož i podmínky při nakládání a zpracování osobních údajů.

 

II. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů shromažďovaných:

a) prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně souborů cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;

b) získaných na základě aktivity Zákazníka na Internetu, Aplikaci nebo kamenném obchodě, který patří společnosti PITBULL WEST COAST s.r.o. (Adresa a korespondenční adresa: Brněnská 24, 568 02 Svitavy, Česká republika), zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 30769 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové, tel. 777 824 000 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce", jenž je zároveň „Prodávajícím“,

Vaše osobní údaje mohou být pro marketingové, analytické a statistické účely zpracovávány rovněž jinými společnostmi ze Skupiny (uvedené v bodě XII, viz níže), s ohledem na společnou politiku podpory a rozvoje naší Skupiny. (nezbytně se seznam s bodem XI, viz. níže).

III. JAK JE POSTARÁNO O VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce přikládá velký význam bezpečnosti a zákonnosti zpracování osobních údajů Zákazníků. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů.


Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:

a) webové stránky https://www.facebook.com/ a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spolu označených značkou Facebook (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž podmínky provozování jsou založeny hlavně na podmínkách uvedených na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, zpřístupňované hlavně Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen: „Služba Facebook”), včetně funkce Facebook Lead Ads, která zajišťuje přímé reklamy vlastních výrobků nebo služeb Správce. Podmínky ochrany a využívání Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny např. na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá vliv na obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají Osobních údajů.

b) aplikací umožňujících Správci realizaci v rámci služby reklamních kampaní Facebook, včetně soutěží.

 

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY JSOU INFORMACE O VÁS VYUŽÍVÁNY?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro různé účely a na základě různých právních norem v závislosti na tom, jaké funkce Internetového obchodu a aplikace používá, zejména k uzavírání a implementaci smluv s Vámi, provádění marketingových aktivit, tržních a statistických analýz, zlepšování kvality služeb a plnění příslušných zákonných povinností Správcem nebo k identifikaci zneužití typu ad fraud.  Podrobnosti níže.

 1. ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACI

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Podmínek.
Vaše osobní údaje uvedené v souvislosti se založením účtu, ale také další informace získané v souvislosti s Vaší aktivitou v internetovém obchodě a využíváním našich služeb (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa [ulice, číslo domácnosti, poštovní směrovací číslo, město, země], adresa bydliště/místa podnikání/sídla [pokud se liší od doručovací adresy], číslo bankovního účtu, a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [DIČ]) jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:  

a) vedení Vašeho účtu, abyste mohli plně využívat výhod, které nabízí (např. zadávání objednávek bez nutnosti pokaždé znovu vyplňování formuláře, přístup k Vaší historii nákupů, správa Vašich souhlasů na webu atd.) a umožnění využívat další služby dostupné na našem webu - právní základ: čl. 6 odst 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu, kterou uzavíráte vytvořením účtu a přijetím předpisů internetového obchodu;

b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Podmínek souborů ,,cookies,,) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), také přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;

c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a pro další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k registraci v internetovém obchodě a v aplikaci.

Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat po dobu Vašeho používání účtu (a pro jejich lepší ochranu mohou být smazány po třech letech od Vaší poslední aktivity v Internetovém obchodě) a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud by nás zákon zavazoval k delšímu zpracovávání těchto údajů, nebo bude je třeba uchovávat po delší dobu v případě potenciálních nároků a to po dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě rozhodující je delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustavení.

 

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě  II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s podáním objednávky, ale také další informace získané v souvislosti s Vaší aktivitou v internetovém obchodě a využíváním našich služeb (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa [ulice, číslo domácnosti, poštovní směrovací číslo, město, země], adresa bydliště/místa podnikání/sídla [pokud se liší od doručovací adresy], číslo bankovního účtu, a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo  [DIČ]) jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely: 

a) realizace Vaší objednávky a plnění uzavřené smlouvy - zejména potvrzení o jejím odeslání a rezervaci (pokud je taková možnost k dispozici a Vy jste si ji vybrali) nebo zaslání Vám, či do místa k odběru  vybraného produktu, rovněž v případě potřeby kontaktovat Vás v této záležitosti - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nezbytnost pro vykonání smluvních plnění, kterou uzavřete po zadání objednávky nebo rezervační smlouvy (pokud taková možnost existuje a Vy jste ji vybrali);

b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce nebo třetích subjektů;

c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 s 1 lit. f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů;

d) vystavování a ukládání faktur a účetních dokladů, jakož i posuzování reklamací a vrácení ve lhůtě a formě stanovené v předpisech - právní základ: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost Správce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k zadání objednávky. Za účelem splnění objednávky budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou zákonem (např. Daně, účetnictví), v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku a pokud nevyplývá delší doba pro jejich uložení pro případ potenciálních nároků na promlčecí dobu, stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě rozhodující je delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě  VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

3. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje Vámi poskytnuté v souvislosti s podáním stížnosti (formulář stížnosti) a shromážděné v jakékoli další komunikaci jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:
přijetí a posouzení reklamací, vedení účetnictví a vypořádání posuzovaných stížností - právní základ: čl. 6, odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost Správcem; 

a) Ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů- právní základ: čl. 6 odst 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů. 

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro přijetí a posouzení reklamací.


Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší stížnosti, v případě, že by nás zákon (např. Zákona o účetnictví) zavázal zpracovávat tyto údaje po delší dobu nebo pro případ vznesení  vůči nám potenciálních nároků, a to po dobu stanovenou zákonem zejména občanského zákoníku nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení.
Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části  VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

4. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje poskytnuté Vámi prostřednictvím kontaktního formuláře a shromážděné v případné další komunikaci jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) komunikace s Vámi a odpověď na Vaši zprávu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;

b) v závislosti na obsahu komunikace podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením příslušné smlouvy - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost jednat před uzavřením smlouvy;

c) v závislosti na obsahu Vaší zprávy marketingové, analytické a statistické aktivity Správce nebo subjektů (třetích stan uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetích subjektů;

d) zakládání, obrana a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetím subjektem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k efektivní komunikaci s námi.

Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat až do ukončení komunikace s Vámi a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu jejich promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

5. “NEWSLETTER”

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, včetně těch, které jsou poskytovány v souvislosti s předplatným Newsletteru, jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) plnění smlouvy o poskytování Newsletteru - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit uzavřenou smlouvu (Pravidla služby newsletteru) - posílat Vám e-mailovým zpráv  nebo prostřednictvím sms, mms, push nebo messengerů s analogickou aplikací přiřazenou přímo na Vaše telefonní číslo (např. Messenger, WhatsApp), atraktivní reklamy a nabídky (slevy). Samozřejmě se můžete odhlásit z odběru newsletteru.

b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Pravidel souborů cookies) nebo jiných tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme vám reklamy a nabídky (slevy), také přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;

c) zakládání, obrana a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů.

 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k registraci k odběru zpravodaje. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy (odstoupení z newsletteru), vznesení námitek a po dobu stanovenou zákonem (např. daňová, účetní), pokud z jejich uložení nevyplývá delší doba pro případ případných reklamací po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

6. PROFILY V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, včetně těch, které zanecháte při návštěvě našich profilů na sociálních sítích (včetně komentářů, lajků, online identifikátorů), jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) marketingové, analytické a statistické činnosti v podobě umožnění aktivní účasti v profilu, efektivního fungování našeho profilu, poskytováním informací o našich iniciativách a dalších aktivitách a v souvislosti s propagací různých typů akcí, služeb a produktů (včetně partnerů (třetích subjektů) uvedené v bodě 11 Pravidel souborů cookies) nebo jiné tzv třetí subjekty, se kterými spolupracujeme) - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;

b) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k plnému využívání funkčnosti našich profilů v sociálních sítích.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedenému účelu nebo do doby, než účinně vznesete námitku, a také po dobu požadovanou zákonem (např. daně, účetnictví), pokud z jejich uložení nevyplývá delší doba pro případ potenciálních námitek, a to po dobu stanovenou zákonem, zejména zákonem občanské nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

7. ,,LIVECHAT”

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím služby LiveChat na webu online obchodu, jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) vyřizování dotazů prostřednictvím chatu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;

b) v závislosti na obsahu komunikace podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením příslušné smlouvy - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost jednat před uzavřením smlouvy;

c) v závislosti na obsahu vašich zpráv marketingové, analytické a statistické aktivity Správce nebo partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Pravidla souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce nebo třetí strany;

d) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ:čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k využívání funkce LiveChat (efektivně s námi komunikovat).

Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat, dokud nebude komunikace s Vámi dokončena, a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali po delší dobu, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu jejich promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení.
Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

8. OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přáním využívat službu ve formě oznámení o dostupnosti produktu jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) zaslání oznámení o dostupnosti produktu - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu o poskytování služeb formou oznámení o dostupnosti produktu;

 b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;

 c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k tomu, abyste dostávali oznámení o dostupnosti produktu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k tomu, abychom vás informovali o dostupnosti produktu (toto období se může lišit v závislosti na produktu, který si vyberete), a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, ledaže by zákon vyžadoval delší zpracování těchto údajů, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

9. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Pravidel.
Pokud se rozhodnete zúčastnit se soutěže pořádané Správcem, Vaše osobní údaje jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) vedení soutěže, výběr vítězů a vydání cen - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;

b) plnění zákonných povinností správce, zejména vyplývající z ustanovení upravujících problematiku daňových povinností - právní základ: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost správce;

c) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Pravidel souborů Cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeně analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich klientů, ale také Vašim preferencím). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;

 d) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k zúčastnění se organizované soutěže.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k provedení soutěže, výběru vítězů a vydávání cen a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je budeme delší dobu uchovávat pro potenciální námitky po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

10. PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s testováním Vaší spokojenosti se službami, které poskytujeme, jsou nebo mohou být zpracovávány námi pro následující účely:

a) průzkum spokojenosti zákazníků (např. pomocí různých typů průzkumů), zlepšení internetového obchodu nebo aplikace a kvality služeb nabízených Správcem - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou;

b) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, může Vám bránit účasti v průzkumu spokojenosti. Jejich aplikace nám však umožní znát Váš názor na služby, které poskytujeme, a umožní nám vylepšit internetový obchod nebo aplikaci.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k provedení průzkumu spokojenosti a k ​​vývoji a implementaci řešení zaměřených na zlepšení internetového obchodu nebo aplikace a kvality poskytovaných služeb, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je nebudeme uchovávat déle v případě potenciálních námitek, po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení. 

 

V. ZPŘÍSTUPŇUJETE PŘI VYUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE NAPŘ. VÁŠ TELEFON? 

Za účelem spuštění funkčnosti Aplikace spočívající na skenování a zapisování čárových kódů výrobků, vyhledání Výrobků na základě fotek nahraných Zákazníkem, zapisování informací umožňujících fungování Aplikace off-line, vyhledávání nejbližší kamenné pobočky nebo místa předání zásilky na základě geolokace může Správce za souhlasem Zákazníka získat přístup k následujícím aplikacím na mobilním zařízení Zákazníka:

a) fotoaparát;
b) pamět zařízení;
c) geolokace.

 

VI. KOMU MŮŽEME POSKYTNOUT VAŠE ÚDAJE?

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník.

Seznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci.

Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.

V rámci marketingových (reklamních) činností Správce využívá služby třetích subjektů, kteří používají soubory cookies v Internetovém obchodě / Aplikaci. Seznam těchto subjektů je podrobně uvedený v bodě 11 Souborů cookies.

 

VII. JSOU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁNY TAKÉ DO JINÝCH ZEMÍ (MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR)?

V rámci Správcem využívaných aplikací podporujících stávající fungování zpřístupňovaných např. společností Google, mohou být Osobní údaje předávány do zemi mimo Evropský hospodářský prostor, v němž má spolupracující subjekt prostředky sloužící ke zpracovávání Osobních údajů při spolupráci se Správcem.

Příslušná bezpečnost poskytovaných osobních údajů je zajišťovaná Správcem prostřednictvím standardní doložky o ochraně údajů přijaté na základě rozhodnutí Evropské komise a smluv o svěření údajů pro zpracování, které splňují požadavky GDPR. V případě přenosu dat z Evropy do USA mohou některé subjekty, které se tam nacházejí, dodatečně zajistit dostatečnou úroveň ochrany údajů v doložkách tzv. Privacy Shield (více informací naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získat kopii zabezpečení uplatňovaných správcem a týkajících se poskytnutí osobních údajů do třetích zemí tak, že nás kontaktuje (kontaktní údaje v bodě II těchto Ustanovení).

 

VIII. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Každý Zákazník má kdykoliv právo na:

a) podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů; (ul. Pplk. Sochora 727, 170-00 Praha

b) přenesení Osobních údajů, které byly poskytnuty správci a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracovávají se na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, např. s jiným správcem; 

c) přístup k osobním údajům (včetně informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány nebo jejich kopie)

d) žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány protiprávně)

e) odvolání jakéhokoli souhlasu uděleného Správci v libovolném okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

f) vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, (pokud neexistují jiné zákonem stanovené důvody pro zpracování nadřazených vůči zájmům Zákazníka). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Zákazník právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem - v tomto případě Osobní údaje již nemohou být pro tyto účely zpracovávány.

 

IX. BUDOU VÁM ZASÍLÁNY OBCHODNÍ INFORMACE (NAPŘ. NA VAŠÍ E-MAILOVOU ADRESU)

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).
Obchodní informace vztahující se ke Správcům nebo subjektům, které s ním spolupracují a komerční aktivity mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka, a to i po přijetí podmínek Newsletteru.

 

X. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU CHRÁNĚNY VAŠE ÚDAJE?

Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.

Správce například elektronicky využívá následující technická opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami:

a) Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.
b) SSL certifikát na stránkách internetového obchodu, kde jsou uváděny osobní údaje.
c) Šifrování dat použitých k autorizaci osoby využívající funkce internetového obchodu.
d) Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

 

XI. JAKÉ SUBJEKTY JSOU ZAHRNUTY?

Společnosti:

a) PITBULL WEST COAST s.r.o., Brněnská 24, 568 02 Svitavy (Česká republika)
b) P.B.W.C. sp. z o.o., ul. Kolonia 12, 62-085 Potrzanowo (Polsko) 

 

XII. ODKAZY K JINÝM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM

Online obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vás vyzývá, abyste si přečetli podmínky a pravidla ochrany soukromí používané jinými webovými stránkami. Tyto podmínky se vztahují pouze na uvedené aktivity správce.

 

XIII. MŮŽOU SE NYNĚJŠÍ PODMÍNKY ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVÍTE?

Správce může v budoucnu změnit nynější podmínky. Při každé změně Podmínek umístí Správce příslušnou informaci o změnách Podmínek na stránkách Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se nová verze Podmínek zobrazí s novým datem.

 

XIV. OD KDY PLATÍ TATO VERZE PODMÍNEK?

Nejnovější verze Podmínek je platná ode dne 2023-06-01.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení